İHALE İLANI
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN
 
            1-Mülkiyeti İdaremize ait, İskilip İlçesi Özel İdare iş hanı binasındaki 2 adet dükkan, Sungurlu İlçesi Özel İdare iş hanı binasındaki 6 adet büro ve Oğuzlar İlçesi Özel İdare Hizmet Binasındaki 2 adet depolu dükkan vasıflı taşınmazların bağımsız bölümler halinde hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
            2- İhale 24/01/2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki toplantı salonunda yapılacaktır.  
3- Taşınmazların satışı ve kiralamaya ait şartnameler, Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.
            4- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;
Gerçek Kişiler:
a) İkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatı. (Talep edilen yerlerin numaraları belirtilerek, her bir yer için ayrı ayrı geçici ihale teminatının yatırılması gerekmektedir.)
c)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
             d)T.C. Kimlik numaralı onaylı nüfus cüzdanı sureti.
Tüzel Kişiler:
a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
            b)Geçici İhale teminatı. (Talep edilen yerlerin numaraları belirtilerek, her bir yer için ayrı ayrı geçici ihale teminatının yatırılması gerekmektedir.)
c)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,
d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
            5- Aşağıda yer alan değerler geçici ihale teminatı olarak kabul edilecektir;
Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,
Türk parası cinsinden teminatın İdarenin banka hesabına nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.
6-Talipliler istenilen belgeleri 24/01/2018 Çarşamba günü saat 14:00’da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
            7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan Olunur.
İSKİLİP İLÇESİ İŞ HANI BİNASI İŞYERLERİ
Sıra
No
Kapı No
Kat
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL) (K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat %10 (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
80
Zemin Kat
Dükkan
66,38
140.000,00
14.000,00
24/01/2018
 
14:00
 
2
82
Zemin Kat
Dükkan
76,87
225.522,00
22.552,00
24/01/2018
 
14:00
 
 
 
SUNGURLU İLÇESİ İŞ HANI BİNASI İŞYERLERİ
Sıra No
Kapı No
Kat
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL) (K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat %10 (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
38
2. Kat
Büro
19,50
13.000,00
1.300,00
24/01/2018
14:00
2
40
2. Kat
Büro
67,70
44.000,00
4.400,00
24/01/2018
14:00
3
43
2. Kat
Büro
32,00
18.500,00
1.850,00
24/01/2018
14:00
4
50
2. Kat
Büro
30,00
18.000,00
1.800,00
24/01/2018
14:00
5
51
2. Kat
Büro
19,80
13.500,00
1.350,00
24/01/2018
14:00
6
52
2. Kat
Büro
19,00
13.000,00
1.300,00
24/01/2018
14:00
 
OĞUZLAR İLÇE ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI İŞYERLERİ
Sıra No
Kapı No
 
Kat
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL) (K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat %10 (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
 
 
1
5
Zemin Kat
Depolu Dükkan
52,50
45.000,00
4.500,00
24/01/2018
14:00
2
6
Zemin Kat
Depolu Dükkan
52,50
45.000,00
4.500,00
24/01/2018
14:00