İHALE İLANI
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN
 
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çorum Merkez İlçe Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın zemin katındaki 2 nolu büro ile Uğurludağ İlçesi, Yenicami mahallesi, köyiçi mevkiinde bulunan, İlçe Özel İdare Hizmet Binasının zemin katındaki 2 nolu büro, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
            2-İhale 29/11/2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki toplantı salonunda yapılacaktır.
            3-Kiralama ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.
            4- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
            Gerçek Kişiler:
a) İkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatı.
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
            d) T.C. Kimlik Numara Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
            e)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.
            Tüzel Kişiler:
            a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
            b)Geçici ihale teminatı.
c)Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
d)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
e)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.       
f)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.
            5-Taliplilerin 29/11/2017 Çarşamba günü saat 14:00’da, istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
            6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan Olunur.
MİMAR SİNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASINDA KİRAYA VERİLECEK BÜRO
Kapı No
 
 
Kat
 
 
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
 
 
2
Zemin Kat
Büro
45,86
3.070,00
307,00
29/11/2017
14:00
 
UĞURLUDAĞ İLÇE ÖZEL İDARE HİZMET BİNASINDA KİRAYA VERİLECEK BÜRO
Kapı No
 
 
Kat
 
 
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
 
 
2
Zemin Kat
Büro
43,80
3.000,00
300,00
29/11/2017
14:00